આથી કોલેજ નાં સર્વે શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફ મિત્રો ને જણાવવામાં આવે છે કે કોરોના વાઇરસ નાં સંદર્ભમાં રાજય સરકાર તેમજ યુનિવર્સિટી ના નિર્દેશ અનુસાર તમામ સ્ટાફ મિત્રોએ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન ફરજીયાત ડાઉનલોડ કરવી અને વિદ્યાર્થીઓ ને પણ ડાઉનલોડ કરવા જણાવશો.

આ સૂચના નો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવો.

Principal 
Dr.Piyush Vyas

Vision

The vision is to see the youth approaching life scientifically, behaving morally and discharging duties responsibilities towards the making of the state and the nation.

Mission

Since the inception of the college, we have been working with mission of improving this region educationally, culturally and socially. We are the progeny of great scholars like Hemchandracharya and such others. Our mission is to prove it literally right. We want to shape and mould the dreams, talents and energies of the young minds of the young minds of the area with the knowledge of modern science and technologies, so that they may play a vital role not only in the lifting of their family or area but the whole state and the nation as well with their mature and positive growth of intelligence, personality and attitude. We want to create more career option by providing them the best educational and moral guidance. The mission is to turn them all the latent and inherent capabilities into hyperactive and useful state. Since this is the age of science, we want to install scientific thinking and grow scientific and rational attitude in the youth. So the purpose is to make this area and its youth as much useful and meaningful to the state and nation as possible.

E-Contents

Click Here To view Video lecture by Ex-Principal Dr.K.S.Parikh.